Underground Polgári Sportlövész Egyesület Működési Szabályzata

 

Általános rendelkezések

 

1)      Az elnök jogai és kötelességei

 • a közgyűlés döntésének figyelembe vételével közvetlenül irányítja az elnökség munkáját, a közgyűlés által hozott döntések, ajánlások végrehajtásának megszervezését;
 • elnököl az elnökség ülésein
 • a maga, vagy az elnökség tagja által benyújtott javaslatot szavazásra bocsátja
 • felosztja és delegálja a feladatokat az elnökség és az egyesület tagjai közt és ellen őrzi azok végrehajtását
 • utalványozási, kiadmányozási és munkáltatói jogokkal rendelkezik, képviseli az Egyesületet az állami és társadalmi szervezetekben
 • képviseli az egyesületet rendezvényeken, sajtótájékoztatókon, egyéb helyeken.

 

2)      Az elnökség tagjainak jogai és kötelességei

 • az elnök által delegált feladatokat előkészíti
 • az elnökség határozatába foglalt feladatokat végrehajtja
 • az elnökségi üléseken részt vesz, és konstruktív javaslataival segíti az elnökség munkáját
 • szavazatával hozzájárul az elnökségi határozathozatalhoz
 • az Egyesület működésével, vezetésével, fejlesztésével kapcsolatosjavaslatokat az elnökség számára benyújtja
 • felelős az Egyesület pénzügyi, anyagi-technikai eszközeinek célszerű, szabályos, takarékos felhasználásáért, a tárolásért, őrzésért felelős személyek kijelöléséért és ellenőrzéséért
 • az elnökség havonta legalább egy alkalommal ülésezik, melyről jegyzőkönyv készül

 

3)      Az elnökség nevesített tisztségviselői és feladatkörei

Az elnökség elnöke

feladatköre: a Működési Szabály 1. pontban rögzítettek szerint

Ügyvezető elnök

feladatköre: a napi operatív ügyek intézése, az elnök távollétében gyakorolja annak jogkörét.

Új tag nyilvántartásba vétele, tagságidíjak befizetésének ellenőrzése, kapcsolattartás a Sportlövő Szövetségekkel, versenyeken az eredmények vezetése és az oklevelek kiállítása, az egyesület rezsijének és egyéb állandó költségeinek banki utalása, az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készítése

 

Szakmai alelnök

feladatköre: fegyverekért- lőszerekért felelős személyek munkájának irányítása, lövészethez szükséges feltételek megteremtése, a lövészetvezetők munkájának koordinálása

 

4)      A lövészetvezetők jogai és kötelességei

 

 • Döntési jogkörrel rendelkezik az aktuális lövészet esetleges elhalasztásáról, amennyiben lövészethez szükséges tárgyi feltételek nem adottak
 • Az egyesület lőterén lövészetet csak érvényes lövészetvezetői-, vagy bírói igazolvánnyal rendelkező személy tarthat
 • Az Egyesület lövészetvezetőit az elnökség egyhangú szavazással választja meg
 • A lövészetvezető köteles a Lőtérszabályzatban és a Működési Szabályzat biztonságos működés szabályait meghatározó részében rögzítetteket maradéktalanul betartani és a lövészeten részvevő személyekkel betartatni.
 • A kezdő sportolókkal a lőtérre és a lövőkre vonatkozó biztonsági szabályokat ismerteti
 • Köteles a szabályokat megsértő személy lövészetét azonnali hatállyal felfüggeszteni és a lőtér elhagyására felszólítani, szükség esetén az érintett hatóságot értesíteni.
 • Köteles a lövészet során tapasztalt bárminemű szabálytalanságról az elnökséget tájékoztatni
 • A lövészetvezetők a saját edzéseik időpontjáról maguk döntenek, melyen más sportolók nem vehetnek részt
 • Amennyiben a sportolók fegyvereiket szállító eszköz nélkül, kézben mozgatják a lőtér területén, valamint a lőállásban fegyverével másra mutat, és a fegyver letételére történő felszólításnak nem tesz eleget, azt a lövészetvezetőnek jogában áll támadásnak minősíteni, és ellene a lehetséges és törvényes eszközökkel fellépni!
 • Lövészeti nap végeztével az elektromos fogyasztók kikapcsolásáról a lövészetvezetők gondoskodnak.
 • A lőtér elhagyása előtt a lövészetvezetők a riasztó rendszert élesítik, a lőteret gondosan zárják.

 

5)      A fegyverekért felelős személyek jogai és kötelezettségei

 • Joga van a fegyverszobába belépni és fegyvert, valamint a hozzá tartozó lőszert az arra jogosult egyesületi tag részére kiadni
 • Joga van az egyesületi fegyvereket és lőszereket a lőtér területéről javítás, vizsgáztatás, versenyre történő szállítás, vagy értékesítés céljából kivinni
 • Joga van az egyesület számára lőszert, valamint elnökségi  határozat  birtokában  fegyvert vásárolni
 • Hatósági fegyverellenőrzés során köteles a hatóság számára a fegyvereket bemutatni
 • Köteles a fegyver és lőszer kiadásról, visszavételezéséről naplót vezetni
 • Köteles a kiadott és visszavett fegyver állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni
 • Felszólíthatja a sportfegyvert visszaadó személyt a fegyver szakszerű tisztítására
 • Köteles jelezni az elnökség fele, ha bárminemű szabálytalanságot tapasztal
 • Köteles jelezni az elnökség felé, ha egy sportfegyveren sérülést vagy meghibásodást észlel
 • A fegyver és lőszer kiadását megtagadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy az egyesület tagja maradéktalanul nem felel meg az egyesület Alapszabályában, Működési Szabályában, valamint a Lőtérszabályzatban meghatározott feltételeknek
 •  
 1. Új tag felvétele az egyesületbe
 • Az egyesületbe történő tagfelvétel önkéntes és írásbeli belépési szándéknyilatkozat kitöltésével és a elnökségnek történő leadásával kezdeményezhető
 • A kérvényezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll semminemű büntetőeljárás alatt.
 • A kérvényezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az egyesület pártolói, vagy rendes tagja kíván-e lenni
 • Amennyiben a jelentkező az egyesület rendes tagja kíván lenni, úgy a jelentkezési lapja mellé csatolnia kell egy 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • A kérvényezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy megismert és elfogadja az egyesület Alapszabályát, Működési Szabályát, valamint a Lőtérszabályzatát
 • A tagfelvételi kérelemről az Egyesület elnöksége dönt További rendelkezéseket lásd az egyesület Alapszabályában

 

 1. Az egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei
 • Korlátozás nélkül részt vehet az egyesület által szervezett edzéseken, versenyeken és egyéb egyesületi rendezvényeken
 • Korhatárhoz kötve használhatja az egyesület sporteszközeit és infrastruktúráit
 • Köteles megismerni és maradéktalanul betartani az egyesület Alapszabályába, Működési Szabályába, valamint a Lőtérszabályzatába foglaltakat
 • Köteles a lövészet során tapasztalt bárminemű szabálytalanságról a lövészetvezetőt tájékoztatni
 • Köteles az egyesület eszközeinek épségére gondot fordítani, az okozott kárt kijavítani, vagy megtéríteni
 • Köteles a sportfegyverben, lőszerben keletkezett bárminemű meghibásodást, károsodást a lövészetvezetőnek és a fegyverekért felelős személyeknek késedelem nélkül jelenteni
 • Köteles a sportolás végeztével a rábízott egyesületi sporteszközöket szakszerűen megtisztítva leadni
 • Köteles a kiadott és el nem lőtt lőszerekkel elszámolni. Az egyesület tulajdonában lévő fegyvert, fegyverelemnek minősülő alkatrészt, lőszert, vagy lőszerelemet a lőtér területéről csak az arra kijelölt személy(ek) viheti(k) ki. Mindenki másnak ez a cselekmény szigorúan tilos!
 • Önálló keresettel rendelkező tag, köteles minden év február 10-ig egy összegben a tárgy évi 24.000 Ft tagsági díjat megfizetni. 70 év feletti tag esetében az éves tagsági díj 12.000 Ft. Nappali tagozatos diák (saját tűzfegyverrel nem rendelkező) tagsági díja 2000Ft/hó, amely havi rendszerességgel fizethető.
 1. Pártolói tag jogai és kötelezettségei
 • Az egyesület pártolói tagja az a személy lehet, aki az önkéntes írásbeli tagfelvételi kérelmében jelzi, hogy az egyesület pártoló tagja kíván lenni
 • Pártoló tag az a személy lehet, aki maradéktalanul megfelel az Egyesület Alapszabály rá vonatkozó pontjainak
 • A pártoló tagnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja az egyesület Alapszabályát, Működési Szabályát, valamint a Lőtérszabályzatot
 • A tagfelvétel kérdésében az elnökség dönt.
 • A pártoló tag a pártolói hozzájárulása fejében az egyesület pártolói tagjainak rendezett lövészeti alkalmakkor, versenyein részt vehet, az előírásoknak megfelelően használhatja az Egyesület képzési és sporteszközeit
 • Köteles a lövészet során tapasztalt bárminemű szabálytalanságról a lövészetvezetőt tájékoztatni  
 • Köteles az egyesület eszközeinek épségére gondot fordítani, az okozott kárt kijavítani, vagy megtéríteni
 • Köteles a sportfegyverben, lőszerben keletkezett bárminemű meghibásodást, károsodást a lövészetvezetőnek és a fegyverekért felelős személyeknek késedelem nélkül jelenteni
 • Köteles a sportolás végeztével a rábízott egyesületi sporteszközöket szakszerűen megtisztítva leadni
 • Az egyesület pártoló tagja bármikor kérvényezheti az egyesület rendes tagsági viszonyát
 1. Hivatalos kiküldetések

Ez a szabályzat alkalmazásában belföldi, vagy külföldi hivatalos kiküldetés az, amikor az egyesület tisztségviselői, vagy az elnökség által megbízott egyesületi tag az Egyesület érdekeinek képviselete céljából történő megbízatását Szombathely Város közigazgatási határain kívül látja el. Hivatalos kiküldetésnek minősül, ha az elnökség jóváhagyásával a tag egy másik sportlövő egyesület által szervezett versenyen vesz részt.

A hivatalos kiküldetés során felmerülő kiadásokra az alábbi költségtérítések folyósíthatók:

 • utazási költség
 • szállásköltség
 • egyéb, a kiküldetéssel kapcsolatban közvetlenül felmerült költség (Pl. részvételi díj, saját tulajdonú gépkocsival történő utazás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított norma szerinti költségtérítés és általános normaköltség, parkolási díj)

Többnapos kiküldetés esetén az Egyesület nevére szabályosan kiállított készpénzfizetési számla ellenében a tényleges szállásköltséget a kiküldött részére az Egyesület házipénztára kifizeti, illetve nem készpénzfizetési számla esetén a kiállító részére átutalja.

A hivatalos kiküldetés során a célállomás elérése történhet:    

 • vasút,  
 • távolsági autóbusz,       
 • saját tulajdonú személygépkocsi igénybevételével      

Saját tulajdonú személygépkocsival történő utazáskor a pénzügyi ügyintéző a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag-és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló 60/1992(IV.1.) Korm. rendelet által meghatározott alapnorma átalány mértéke, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra vagy negyedévre érvényes üzemanyagár, az általános normaköltség és a megtett kilométer alapján állapítja meg a kifizetendő költségtérítés összegét. Baleset, káresemény bekövetkeztekor, amennyiben a küldött hibájából következett be, a káreseményhez kapcsolódó valamennyi költség a kiküldöttet terheli.

Az Egyesület által használt lőtérre történő belépés feltételei

 • Az Egyesület által használt lőtéren mindenki saját felelősségére tartózkodik!
 • Lövészet céljából a lőtérre a hivatalosan meghirdetett edzésnapokon, versenyeken és egyéb egyesületi rendezvényeken túl, csak a lövészetvezetők és arra külön jogosultak léphetnek be, az edzéseik időtartama alatt más személy ott nem tartózkodhat.
 • Lövészeti cselekmény nélkül és a hivatali időn kívül, a lőtér területén csak az arra jogosult személy tartózkodhat.

Az egyesület tulajdonában lévő fegyverek és lőszerek kezelése

Az egyesületi fegyvereket az arra jogosult sportolók kaphatják meg gyakorlás, ill. versenyzés céljából. A kiadott fegyverekről „Fegyvernapló”-t kell vezetni. Ide az adott lőfegyver adatai mellett, a vételező aláírása is bekerül. A lövészet utáni visszavétel rögzítésre kerül. A lövészet megkezdése előtt kötelező a fegyver adatait a lőtérnaplóba is rögzíteni. A lövészet végeztével a lövő az egyesületi fegyvert köteles késedelem nélkül a fegyverekért felelős személynek átadni. Engedély nélkül a lőfegyver lőtéren kívüli birtoklását a törvény szigorúan bünteti!

Az egyesületi lőszerek kiadását, ill. visszavételezését is naplózni kell. Az el nem lőtt lőszerekkel a tartási engedéllyel nem rendelkezők szigorú elszámolással tartoznak az egyesület felé, azt a lőtér területéről kivinni szigorúan tilos! Engedély nélkül a lőszer lőtéren kívüli birtoklását a törvény szigorúan bünteti!

Lőgyakorlaton, ill. versenyen történő biztonságos részvétel feltételei

1)      A lőtéren mindenki saját felelősségére tartózkodik, és vesz részt a lőgyakorlatokon!

2)      A lövészetet csak felelős lövészetvezető jelenlétében lehet végrehajtani, és a lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani!

3)      A lőtéren mindenki által jól láthatóan a veszélyre figyelmeztető jelzést kell elhelyezni!

4)      A lőtérre lőfegyvert csak zárt szállítóeszközben, billenő csövű fegyvert megtörve, hosszú fegyvert nyitott zárdugattyúval, töltetlen állapotban szabad bevinni!

5)      Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyverállványon, asztalon) szabad tartani, azt a szállító eszközből (tokból, táskából) elővenni kizárólag a lövészetvezető (lőtérvezető) utasítására a lőállásban, illetve a karbantartásra kijelölt helyen szabad!

6)      A karbantartásra kijelölt helyiségbe a lőfegyverhez tartozó tárakat, és a hozzá való lőszereket is szigorúan tilos bevinni!

7)      Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos! Töltött fegyvert a lőállásban mindvégig birtokolni kell, azt letenni nem szabad!

8)      Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóba szabad lőni!

9)      A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybíró) tartózkodhatnak. Mindent, a fegyverek szállítóeszközből történő kivételét, a tárazást a fegyverek tűzkésszé tételét, a lövések leadását, a fegyverek ürítését és elrakását csak a lövészetvezető (versenybíró) utasítására szabad végrehajtani!

10)   Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek (versenybírónak)! Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát!

11)   A lőállások elé menni csak lövészetvezető(versenybíró) előzetes engedélyével szabad!  

12)   A lőtéren a lőállások előtti rész kivétel nélkül veszélyeztetett területnek minősül! A lőtéren kizárólag a kijelölt útvonalakon szabad közlekedni!

13)   A lőtéren a biztonsági szögek: a lőirányban a golyófogók két vége által behatárolt terület, magasságban pedig a lőlapok felső széle. Ezeken kívül eső területre lövést leadni szigorúan tilos!

14)   A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen és időben szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje, stb.) csak az arra jogosult végezhet!

15)   A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből! A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van!

16)  Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet az orvos, mentők értesítésével egy időben, a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni!

17)   Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles lőtérnaplót vezetni a lövészetek időpontjáról, időtartamáról, a használt fegyverek fajtájáról, típusáról, jellegéről, valamint tűzfegyver esetében kategóriájának betűjeléről is. A lőtérnaplót az utolsó bejegyzés napjától számított 5 évig meg kell őrizni!

18)   A lőtér teljes területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

19)   A lőtéren tartózkodók a lőtérnapló aláírásával elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik a Lőtérszabályzatban és a Lőtér Működési Szabályába foglaltakat, és azokat maradéktalanul betartják!

20)  Az Egyesület által biztosított sporteszközzel, és sportolás céljára kiadott lőszerrel elkövetett bárminemű törvénybe, valamint az egyesület Alapszabályába és Működési Szabályába ütköző szabálytalanságért a felelősség az elkövető(ket)t terheli!

A lövészet levezetésének rendje

 

 1. A lövészetvezető parancsai

 

1.) “Lövők lőállásba!”– Lövők a sárga vonalon belülre lépnek

 

2.) “Gyakorló / értékelt sorozathoz felkészülni!”– Felkészülési idő 5 perc, felszerelés előkészítése, üres fegyverrel célra tartás gyakorlása és száraz lövés leadása

 

3.) “Gyakorló / értékelt sorozathoz tölts!” – 1 perc áll a lövők rendelkezésére, hogy lőszert helyezzenek a tárba, majd a tárat a fegyverbe tegyék.

 

4.) “Tűz!” – A lövőaz általa választott ritmusban – célzott lövésekkel – kiüríti a tárat.

 

5.) “Tüzet szüntess, fegyvert üríts, fegyvert vizsgára! “ – A lövők a fegyvert – továbbra is lőirányba tartva – ellenőrzésre bemutatják a lövészet vezetőnek.

 

 

6.) “Lövők lőállásból!” –A parancs után a lövők elhagyják a lőállást, vagyis a sárga vonalon kívülre lépnek

 

 1. A lövőjelzései a lövészetvezetőfelé

Amennyiben a lövő gyakorló / értékelt sorozat közben fegyverhibát észlel, a tárat eltávolítja a fegyverből és azt 45 fokban lefelé, lőirányba tartva, szabad kezét felemelve jelzi a lövészetvezető felé, hogy segítségre van szüksége.

 

III. Általános rendelkezések

“Lövők lőállásból!” parancs végrehajtása után szükség szerint lőlap cserélhető, akik ezt nem igénylik, továbbra is a sárga vonal mögött várakoznak.

A csere befejezése után az 1.)-től 6.)-ig parancssor szerint új sorozat kerül levezetésre.

A gyakorló / értékelt sorozat befejezése után a lövő csak azután rakhatja el fegyverét és hagyhatja el a lőállást, miután a töltetlenségi ellenőrzést a lövészetvezető vagy a bíró elvégezte.

Üres hüvelyek felszedése csak akkor lehetséges, ha mindenki végzett az összes sorozattal és a következő lövők még nem kaptak utasítást a lőállásba lépésre.

A korábban végzők nem zavarhatják meg a lövőket, meg kell várniuk a sorozat végét.

A lőállások mögötti területen csak a lövők és a lövészet vezető vagy bíró tartózkodhat!

A lőállások mögött a következő sorozatra várók, a lövőket beszélgetéssel vagy más tevékenységgel nem zavarhatják!

Záró rendelkezések

A Működési szabályzatot az Egyesület Közgyűlése 2017 július 05-én elfogadta.

 

Szombathely, 2017. július 05.

BACK TO THE MAIN PAGE