AZ UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

SZABÁLYZATA  

HATÁLYOS: 2018. május 24.

 

Általános rendelkezések

 

Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület

címe: 9700 Szombathely, Széchenyi u.4-6.

adószáma: 18908680-1-18

 

 A UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület és az az általa üzemeltetett http:// www.undergroundclub.hu honlap kezelője  a UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület székhelyén, lőterén ,  a weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak a továbbiakban: „weboldal” által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató  alapján jár el. A weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület jelen rendelkezéseit.

 

A szabályzat célja

 

A UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület célja, hogy meghatározza az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak kezelése, illetőleg gépi feldolgozása során

 

  1. Értelmező rendelkezések

 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, betegségei, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

  1. Az adatkezelő megnevezése

 

Szervezet neve: UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület

Címe: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.

adószáma: 18908680-1-18

Email: info@undergroundclub.hu

 

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

 

Az adatokat az egyesület Alapszabályában meghatározott tisztségviselők jogosultak megismerni. Adatkezelők az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek számára nem adhatják ki.

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

 

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére, regisztrációjára terjed ki, tekintettel, az adatfeldolgozás, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik, és az adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

 

4.1. A tagfelvétel során a jelöltektől a következő személyes adatokat kérjük:

Név, születési hely, év, hónap, nap, édesanyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

4.2. UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület adatbázisa a tagok adatait a későbbiek során ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében is tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a tag kifejezett írásban tett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.

4.3. A tag személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.4. A tag mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

5.1. Az adatkezelés jogalapja a tag önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a tag a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, annak kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat aláhúzásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban a tag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat aláhúzásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesülettel kapcsolatos híreket, információkat küldjön a tag által a regisztráció során megadott e-mail címre.

5.2. 

A tag a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél, tartalomszolgáltatás küldés.

5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a tag azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg a tag részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a tag részére. Az Adatkezelő a tag kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal új tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Az Adatkezelő kizárólag azon tagok számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

5.4. A tag minden, a regisztráció és a tagfelvételi kérelem kitöltése során rögzített adatai törléséről bármikor, indoklás nélkül rendelkezhet, a hírlevél szolgáltatásról bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület részére küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a tag adatait.

5.5. A tag által megadott telefonszám az adatkezelő általi felhasználási célja a következő:

Kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál.

5.6. A tag adatait írott formában és számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a szakszövetségi és hatósági ügyintézések végrehajtása, ami a Tag jogainak betartásával történik.

A honlap látogatása során automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: a tag számítógépének dinamikus IP címe, a számítógépének beállításaitól függően a tag által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a tag azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes (titkos) adatokkal nem tudja összekapcsolni.

5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a tag előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.9. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely tag e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e -mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a tagot terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

6.1. A tagfelvételi eljárás során megadott adatok kezelése a tagfelvételikérelem kitöltésével kezdődik és a tagviszony törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált tag a bejelentkezést követően kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 

7.1. Az adatokat elsődlegesen az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület tisztségviselői, illetve a meghatározott munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a tagra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a tag hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

  1. A Tag jogai

 

8.1. A tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A tag jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján.

8.2. UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület a tag kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg adatait. A kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg.

8.3. A tag bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Levelezési cím: 9072. Szombathely Széchenyi u. 4-6.

E-mail: info@undergroundclub.hu

8.4. A tag bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A tag bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Tag jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

8.6. Amennyiben a tag a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület és a web szolgáltató is jogosult a taggal szembeni kártérítés érvényesítésére. Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület és a web szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

9.1. A web Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a web szolgáltató az eredeti céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót kötelezően tájékoztatnia kell, és ehhez előzetes, kifejezett, írásban tett hozzájárulását kell megszereznie. Ezen hozzájárulás hiányában a felhasználó bármely, az eredeti céltól eltérő célra a tervezett felhasználást megtilt.

9.3. Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület és web szolgáltatója is kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a törvény előírása szerint továbbítania vagy átadnia köteles, felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére is.

 

Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület nyilatkozata:

Az UNDERGROUND Polgári Sportlövész Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen adatkezelési szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

VISSZA A FŐOLDALRA