AZ UNDERGROUND Občianska asociácia športovej streľby

OCHRANA A SPRÁVA ÚDAJOV

PREDPLATNÉ

V PLATNOSTI: 2018. 24. mája.

Všeobecné ustanovenia

Občianska asociácia športovej streľby UNDERGROUND

adresa: 9700 Szombathely, Széchenyi u.4-6.

Daňové číslo: 18908680-1-18

Občianske združenie pre športovú streľbu UNDERGROUND a jeho webová stránka http:// Prevádzkovateľ webovej stránky www.undergroundclub.hu postupuje na základe týchto zásad ochrany osobných údajov a oznámenia o ochrane osobných údajov vo vzťahu ku všetkým spracúvaniam údajov fyzických osôb v súvislosti so službami poskytovanými občianskym združením UNDERGROUND v jeho sídle, na strelnici, webovej stránke a ďalších webových stránkach dostupných na adresách v nich uvedených, ďalej len „webová stránka”. Prístupom na túto webovú stránku a jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami občianskeho združenia UNDERGROUND.

Účel kódexu

Účelom Občianskeho streleckého združenia UNDERGROUND je vymedziť rozsah osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľmi, spôsob spracúvania údajov a zabezpečiť dodržiavanie ústavných zásad ochrany a spracúvania údajov, požiadaviek na bezpečnosť údajov s cieľom rešpektovať súkromie fyzických osôb používateľov pri spracúvaní alebo spracúvaní ich osobných údajov.

  1. Výkladové ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely, na ktoré sa majú údaje spracúvať, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa spracúvania údajov alebo ich dáva vykonať sprostredkovateľovi.

1.2. Spracovanie údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi bez ohľadu na použitý postup, najmä akékoľvek zhromažďovanie, zaznamenávanie, evidencia, organizovanie, uchovávanie, zmena, používanie, nahliadanie, zverejňovanie, prenos, zosúladenie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj akékoľvek zabránenie ďalšiemu používaniu údajov, vyhotovovanie alebo zaznamenávanie fotografií, zvukov alebo obrázkov.

1.3. Osobné údaje: údaje, ktoré možno spojiť s dotknutou osobou, najmä meno, identifikačné označenie, choroby a poznatky o jednom alebo viacerých faktoroch špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, a závery, ktoré možno vyvodiť z údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

1.4. Súhlas: dobrovoľné a výslovné vyjadrenie vôle dotknutej osoby na základe primeraných informácií, ktorým dáva jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to buď v plnom rozsahu, alebo v súvislosti s konkrétnymi operáciami.

1.6. Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje na základe zmluvy vrátane zmluvy uzavretej podľa právneho predpisu.

1.7. Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo na základe osobných údajov.

  1. Názov kontrolóra

Názov organizácie: UNDERGROUND Civilian Sport Shooting Association

Adresa: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.

Daňové číslo: 18908680-1-18

E-mail: info@undergroundclub.hu

A 2011. CXII. Zákon 65. Podľa § 3 písm. a) zákona úrad nevedie evidenciu o ochrane osobných údajov o spracúvaní údajov týkajúcich sa osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu, členskom vzťahu, vzťahu k prevádzkovateľovi na účely dochádzky do materskej školy, žiackej alebo študentskej zmluve, členskom vzťahu k vysokej škole alebo zákazníckom vzťahu k prevádzkovateľovi, s výnimkou zákazníkov finančných inštitúcií, poskytovateľov verejných služieb, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb.

  1. Fyzické a právnické osoby oprávnené na prístup k údajom, spracovateľ údajov:

Prístup k údajom majú funkcionári združenia v zmysle jeho stanov. Správcovia údajov nesmú údaje poskytnúť tretím stranám.

  1. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Tieto zásady sa vzťahujú len na spracovanie a registráciu údajov fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovanie údajov, vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracovania údajov, bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonanie operácií a miesto použitia, za predpokladu, že technické úlohy sa vykonávajú na údajoch a údaje možno interpretovať len vo vzťahu k fyzickým osobám.

4.1. Pri podávaní žiadosti o členstvo je potrebné, aby záujemca poskytol tieto osobné údaje:

Meno, miesto narodenia, rok, mesiac, deň, meno matky, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.2. V databáze občianskeho združenia UNDERGROUND sa uchovávajú údaje členov na účely poskytovania bezplatných služieb v budúcnosti a správca údajov nie je oprávnený ich poskytnúť na reklamné alebo iné účely bez výslovného písomného súhlasu člena.

4.3. Pri spracúvaní osobných údajov člena musí poskytovateľ služieb dodržiavať ustanovenia z roku 2011. CXII. ustanovenia zákona.

4.4. Člen je oprávnený kedykoľvek zablokovať spracovanie.

  1. Právny základ, spôsob a účel spracovania

5.1. Právnym základom pre spracovanie údajov je dobrovoľný súhlas člena. Súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov udeľuje člen po prečítaní a výslovnom prijatí týchto zásad ochrany osobných údajov podpisom formulára súhlasu. V súvislosti s newsletterom dáva člen svoj výslovný a dobrovoľný súhlas podčiarknutím príslušného vyhlásenia o súhlase s tým, aby prevádzkovateľ údajov zasielal novinky a informácie týkajúce sa občianskeho združenia UNDERGROUND Civil Sport Shooting Association na e-mailovú adresu, ktorú člen uviedol pri registrácii.

5.2.

Registráciou na webovej stránke člen súhlasí s použitím svojich osobných údajov na tieto účely: zasielanie informačných bulletinov, poskytovanie obsahu.

5.3. Správca údajov používa adresy elektronickej pošty (e-mailové adresy) poskytnuté pri registrácii takto: e-mailové adresy sa používajú na identifikáciu člena, na kontaktné účely pri používaní služieb alebo na zasielanie informačného bulletinu členovi. Prevádzkovateľ údajov zasiela informácie o službách, ktoré poskytuje, členovi v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Správca údajov zasiela na e-mailovú adresu, ktorú člen poskytol pri registrácii, s výslovným súhlasom člena newsletter s informáciami o novom obsahu na webovej lokalite. Správca údajov bude zasielať informačné bulletiny len členom, ktorí udelili svoj výslovný súhlas s ich zasielaním v príslušnom menu.

5.4. Člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu nariadiť vymazanie všetkých údajov zaznamenaných počas registrácie a vyplnenia členskej prihlášky a môže sa kedykoľvek bez udania dôvodu odhlásiť zo služby zasielania noviniek. Odhlásiť sa z odberu môžete v jednom kroku kliknutím na odkaz v bulletine alebo zaslaním e-mailu na adresu občianskeho združenia UNDERGROUND. V takom prípade prevádzkovateľ údajov bezodkladne vymaže údaje člena zo svojich záznamov.

5.5. Účel, na ktorý správca údajov používa telefónne číslo poskytnuté členom, je nasledovný:

Len na kontaktné účely.

5.6. Údaje o členoch sa spracúvajú v písomnej forme a prostredníctvom počítačového spracovania. Účelom zaznamenaných údajov je výkon správy združenia a orgánov v súlade s právami člena.

Údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú pri návšteve webovej stránky, sú dynamická IP adresa členského počítača, typ operačného systému a prehliadača používaného členským počítačom v závislosti od nastavení jeho počítača. Tieto údaje sa používajú na technické účely, ako je bezpečná prevádzka serverov, následné testovanie, analýza potrieb používateľov s cieľom zlepšiť kvalitu služieb. Uvedené údaje nemožno použiť na identifikáciu člena a poskytovateľ služieb ich nemôže spájať s inými osobnými (dôvernými) údajmi.

5.7. Správca údajov používa softvér Google Analytics na získavanie nezávislých údajov o návštevnosti webových stránok a iných webových analýzach, a preto spoločnosť Google Inc. Politika ochrany údajov
https://google.com/intl/h_All/policies/privacy
je k dispozícii na adrese. Používateľ tejto webovej stránky berie na vedomie, že používaním tejto webovej stránky súhlasí so spracovaním svojich údajov spoločnosťou Google Inc.

5.8. Prevádzkovateľ nepoužije poskytnuté osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto bodoch. Ak zákon nevyžaduje inak, sprístupnenie osobných údajov tretím stranám alebo orgánom verejnej moci je možné len s výslovným predchádzajúcim súhlasom člena.

5.9. Prevádzkovateľ neoveruje osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté. Za správnosť údajov zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytla. Poskytnutím e-mailovej adresy každý člen zároveň preberá zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby služby z poskytnutej e-mailovej adresy dostával len on sám. Pokiaľ ide o túto zodpovednosť, akúkoľvek zodpovednosť za prístup k danej e-mailovej adrese nesie výlučne člen, ktorý si e-mailovú adresu zaregistroval.

  1. Trvanie spracovania

6.1. Spracovanie údajov poskytnutých počas procesu podávania žiadosti o členstvo sa začína vyplnením žiadosti o členstvo a pokračuje až do zrušenia členstva. Registrovaný člen môže po prihlásení iniciovať zmenu alebo vymazanie údajov zaznamenaných počas registrácie.

6.2. Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na plnenie zákonných povinností uchovávania.

  1. Osoby oprávnené na prístup k údajom

7.1. K údajom môžu mať prístup predovšetkým funkcionári a určení zamestnanci občianskeho združenia UNDERGROUND, ale nesmú sa zverejňovať ani prenášať tretím stranám.

7.2. Správca údajov môže na prevádzku IT systému, plnenie objednávok a zúčtovanie využívať sprostredkovateľa údajov (napr. prevádzkovateľa systému, účtovníka). Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za postupy správy údajov takýchto tretích strán.

7.3. Okrem vyššie uvedeného sa prenos osobných údajov týkajúcich sa člena môže uskutočniť len v prípade povinných prípadov stanovených zákonom alebo na základe súhlasu člena.

  1. Práva člena

8.1. Člen má právo kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré o ňom spracúva prevádzkovateľ, a kedykoľvek ich upraviť. Člen má tiež právo požiadať o vymazanie svojich údajov prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov.

8.2. Občianske strelecké združenie UNDERGROUND na žiadosť člena poskytne informácie o údajoch, ktoré o ňom spracúva, o účele, právnom základe a trvaní spracúvania, ako aj o tom, kto údaje získal a na aký účel. Požadované informácie budú poskytnuté písomne do 30 dní od podania žiadosti.

8.3. Člen môže kontaktovať správcu údajov občianskeho združenia UNDERGROUND Civic Shooting Association s akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa spracovania údajov prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Poštová adresa: 9072. Szombathely Széchenyi u. 4-6.

E-mail: info@undergroundclub.hu

8.4. Člen má právo kedykoľvek požiadať o opravu alebo vymazanie nesprávne zaznamenaných údajov. Vymazanie sa nevzťahuje na spracovanie údajov vyžadované zákonom (napr. účtovnými predpismi), ktoré si občianske združenie UNDERGROUND Civil Sport Shooting Association ponechá po nevyhnutnú dobu.

8.5. Členovia si môžu svoje práva uplatniť na súde a môžu tiež požiadať o pomoc komisára pre ochranu údajov.

V prípade porušenia môže člen požiadať o nápravu:

Úrad komisára pre ochranu údajov (1051 Budapešť, Nádor u. 22.)

Národnému orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií

8.6. Ak člen pri registrácii poskytol údaje tretej strany na účely používania služby alebo akýmkoľvek spôsobom spôsobil škodu počas používania webovej stránky, občianske združenie UNDERGROUND a poskytovateľ webovej služby sú tiež oprávnení požadovať od člena náhradu škody. V takom prípade občianske združenie UNDERGROUND a poskytovateľ webových služieb poskytnú orgánom všetku primeranú pomoc s cieľom zistiť totožnosť páchateľa.

  1. Ostatné ustanovenia

9.1. Systém poskytovateľa webových služieb môže zhromažďovať údaje o činnosti používateľov, ktoré nemožno spájať s inými údajmi poskytnutými používateľmi pri registrácii, ani s údajmi vytvorenými používaním iných webových stránok alebo služieb.

9.2. Vo všetkých prípadoch, keď má poskytovateľ webových služieb v úmysle použiť poskytnuté údaje na iné účely, než na ktoré boli pôvodne určené, musí byť používateľ o tom informovaný a musí dať svoj predchádzajúci výslovný písomný súhlas. V prípade absencie takéhoto súhlasu používateľ zakazuje akékoľvek zamýšľané použitie na iný ako pôvodný účel.

9.3. Občianske strelecké združenie UNDERGROUND a jeho poskytovateľ webových služieb sa tiež zaväzujú zabezpečiť bezpečnosť údajov, prijať technické opatrenia na zabezpečenie ochrany zhromaždených, uložených a spracovaných údajov a prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo ich zničeniu, neoprávnenému použitiu a neoprávneným zmenám.

Zaväzuje sa tiež, že upozorní všetky tretie strany, ktorým je podľa zákona povinná údaje odovzdať alebo sprístupniť, na svoju povinnosť tak urobiť.

Z adresy UNDERGROUND Asociácia civilnej športovej streľby vyhlásenie:

Občianske strelecké združenie UNDERGROUND ako prevádzkovateľ údajov uznáva obsah týchto zásad ochrany osobných údajov za záväzný a zaväzuje sa zabezpečiť, aby spracovanie údajov v súvislosti s jeho službami bolo v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU