Stanovy občianskeho združenia UNDERGROUND pre športovú streľbu

Občiansky zákonník 2013. V. z roku 2011 (Občiansky zákonník), 2011. CLXXV. Zákon (Ectv.) a zákon z roku 2004. V súlade s ustanoveniami zákona I z roku 2006 (Stv.) členovia prijímajú stanovy športového združenia (ďalej len „združenie”) s týmto obsahom:

I.

Podrobnosti o združení

 1. Názov združenia je UNDERGROUND POLGARI SPORTLÖVÉSZ ASSOCIATION
 2. Združenie má sídlo v 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.
 1. Forma združenia: športový klub. Združenie chce pôsobiť najmä ako športové združenie, takže v roku 2004. I. évi I. tv. (ďalej len „Stv.”).
 2. Zoznam mien a bydlísk zakladajúcich členov združenia je uvedený v článku 1. pripojené k tomuto nariadeniu.
 3. Adresa webovej stránky združenia: https://undergroundclub.hu

II.

Cieľ a činnosti združenia

 1. Účel združenia: Účelom združenia je pestovať, podporovať a zvyšovať efektívnosť súťažnej a rekreačnej streľby. Na tento účel pestuje a organizuje športové aktivity na najvyššej možnej úrovni.
 2. Činnosti združenia:
  • Rozvoj nepretržitého organizačného a klubového života, organizovanie podujatí zameraných na zamestnanosť spoločnosti, ktorých program si organizácia vytvára sama podľa miestnych potrieb a možností.
  • Využívanie jeho špecifických nástrojov a možností – priamo i nepriamo – na riešenie hospodárskych cieľov a úloh.
  • Združenie funguje na neziskovom základe a nesnaží sa dosahovať zisk.
  • Správa hmotného, hmotného a finančného majetku združenia. Vytvára potrebné príjmy na zabezpečenie materiálnych a ľudských zdrojov potrebných na plnenie svojich úloh.
  • Združenie má právo rozhodovať o finančných prostriedkoch a peniazoch, ktoré získa.
  • Združenie rozhoduje o svojej vnútornej organizácii
  • Združenie môže byť členom iných federácií, organizácií a športových zväzov, ak ich stanovy nie sú v rozpore so stanovami združenia.
  • Nadväzovanie a udržiavanie medzinárodných kontaktov.
  • Organizovať ukážky technických športov
  • Môže zriaďovať a udržiavať športové a iné zariadenia.
  • Reprezentuje strelecké športy
  • plní úlohy, ktoré jej boli pridelené v súvislosti s certifikáciou a prestupom pretekárov v športovej streľbe
 1. Športové združenie môže vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia so športom, a komerčné činnosti súvisiace s jeho športovou činnosťou (vrátane využívania majetkových práv športového združenia) len ako vedľajšiu činnosť. Používanie alebo prevádzkovanie športových zariadení sa na účely tohto ustanovenia považuje za hlavnú činnosť športového združenia. [§ 17 ods. 1 písm. b) zákona]

III.

Všeobecné pravidlá fungovania združenia

 1. Športové združenie – s výnimkami uvedenými v tomto zákone – je združenie pôsobiace v súlade s pravidlami zákona o práve združovať sa, o postavení verejnoprospešných organizácií a o fungovaní a podpore občianskych organizácií (zákon o práve združovať sa) a Občianskeho zákonníka, ktorého hlavnou činnosťou je organizovanie športovej činnosti a vytváranie podmienok na športovú činnosť. [Stv. 16.§ (1)bek.]
 2. Združenie nevyvíja priamu politickú činnosť, je nezávislé od politických strán a neposkytuje im finančnú podporu.
 3. Športová organizácia musí zabezpečiť podmienky potrebné na bezpečný výkon športovej činnosti v rámci charakteru športu pre pretekára, ktorý sa zúčastňuje na športovej činnosti v rámci športovej organizácie. [Stv. 2.§(1)bek.]

IV.

Členský poplatok

 1. Členovia združenia platia členský príspevok ako príspevok do majetku. Členský poplatok je 24 000 HUF ročne, splatný jednorazovo do 8 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o registrácii pri založení združenia a následne najneskôr do konca prvého štvrťroka každého roka prevodom do pokladnice alebo na bankový účet združenia.
 2. Členovia, patróni a čestní členovia združenia platia ad hoc členské príspevky na udržanie vysokej kvality športových zariadení združenia. Výška ad hoc členského poplatku je stanovená podľa sadzby za používanie športového zariadenia.
 3. Nový člen, ktorý vstúpi do združenia po jeho založení, zaplatí pomerný členský príspevok za rok členstva do 8 dní odo dňa vzniku členstva a potom najneskôr do konca prvého štvrťroka každého roka prevodom do pokladnice združenia alebo na bankový účet združenia.

V.

Členstvo

Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá súhlasí s cieľmi združenia a prijíma ustanovenia stanov.

O čestnom členstve rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.

Členovia združenia môžu byť členmi podľa rozsahu svojich práv a povinností:

 1. riadni členovia
 2. čestní členovia
 3. členovia advokácie

VI.

Vytvorenie členstva

Členstvo v združení vzniká registráciou združenia. Po založení združenia sa členstvo v združení zakladá písomným vyhlásením o členstve.

VII.

Ukončenie členstva

 1. Členstvo je ukončené:

a./ S vystúpením člena.

b./ pri úmrtí alebo zániku členstva.

c./ Vylúčením člena.

 1. Člen môže kedykoľvek ukončiť svoje členstvo bez udania dôvodu písomným oznámením adresovaným predsedníctvu združenia. Členstvo zaniká dňom prijatia vášho vyhlásenia predsedníctvom.
 2. Predsedníctvo môže v otvorenom hlasovaní a jednoduchou väčšinou vylúčiť zo združenia každého člena, ktorý závažne alebo opakovane porušuje ustanovenia týchto stanov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia. Člen môže byť vylúčený aj vtedy, ak je v omeškaní s platením členských príspevkov šesť mesiacov. Člen môže byť vylúčený z dôvodu nezaplatenia členského príspevku len vtedy, ak mu predstavenstvo po uplynutí najmenej šiestich mesiacov preukázateľným spôsobom zaslalo písomnú výzvu na zaplatenie nedoplatku na členskom príspevku, v ktorej stanovilo odkladnú lehotu a upozornilo ho na právne následky, t. j. na vylúčenie, pričom táto výzva nebola v odkladnej lehote úspešná.
 1. Postup vylúčenia uskutočňuje predsedníctvo na podnet ktoréhokoľvek člena alebo orgánu združenia. V prípade vylúčenia musí byť člen preukázateľným spôsobom pozvaný na zasadnutie predsedníctva s upozornením, že jeho neprítomnosť napriek riadnemu pozvaniu nebude brániť uskutočneniu zasadnutia a prijatiu rozhodnutia. Na stretnutí by mal mať možnosť obhájiť sa. Člena môže na zasadnutí zastupovať zástupca. Rozhodnutie o vylúčení člena musí byť písomné a musí obsahovať dôvody, na ktorých je založené; dôvody musia obsahovať skutočnosti a dôkazy, na ktorých sa vylúčenie zakladá, a informácie o možnosti odvolania. Predsedníctvo prijme rozhodnutie o vylúčení do 30 dní od začatia konania o vylúčení a do ôsmich dní ho preukázateľným spôsobom oznámi príslušnému členovi. Vylúčený člen sa môže proti rozhodnutiu prvostupňového predstavenstva, ktoré rozhodlo o vylúčení, odvolať na valné zhromaždenie združenia do 15 dní odo dňa oznámenia. Po prijatí odvolania zvolá správna rada bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od podania odvolania, mimoriadne valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním a jednoduchou väčšinou. Valné zhromaždenie oznámi svoje rozhodnutie ústne pri jeho prijatí a do 8 dní ho oznámi aj písomne dotknutému členovi akýmkoľvek overiteľným spôsobom.

VIII.

Práva členov

 1. Člen združenia má právo na:

a./ podieľať sa na činnosti združenia

b./ využívať služby združenia

c./ zúčastniť sa valného zhromaždenia, uplatniť svoje právo hlasovať, vystúpiť, klásť otázky, predkladať návrhy a pripomienky v súlade s rokovacím poriadkom valného zhromaždenia

d./ nahliadnuť do dokumentov združenia

e./ byť zvolený za funkcionára združenia, ak neexistujú zákonné dôvody na vylúčenie.

 1. Člen môže vykonávať svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenie udelené zástupcovi musí byť písomné vo forme súkromnej listiny s plnou dôkaznou hodnotou a musí byť doručené predsedovi, ktorý vedie valné zhromaždenie, na začiatku zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení majú všetci členovia oprávnení hlasovať rovnaký počet hlasov.

IX.

Povinnosti členov

 1. Člen združenia:

a./ neohrozuje dosahovanie cieľov a činností združenia.

b./Členský poplatok musíte zaplatiť do dátumu splatnosti.

c./ Je povinný dodržiavať ustanovenia stanov združenia a rozhodnutia rozhodovacích orgánov.

d./ Propagovať strelecký šport

e./ Je povinný oznámiť predsedníctvu zmenu svojej adresy do 8 dní od zmeny adresy.

X.

Čestné a pridružené členstvo, čestný predseda

Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa nechce (alebo nemôže) aktívne zúčastňovať na práci združenia, ale morálne a finančne podporuje jeho ciele. Sponzorujúci člen nie je povinný platiť členské príspevky.

 1. Práva sponzorujúcich členov:
  • majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach združenia
  • má právo predkladať návrhy vo voľbách, ale nemôže byť zvolený.
  • sa môže zúčastňovať na streleckých podujatiach a súťažiach organizovaných pre patrónov a čestných členov asociácie a môže využívať tréningové a športové zariadenia asociácie v súlade s predpismi.
 2. Povinnosti sponzorujúcich členov:
  • dodržiavať tú časť stanov, ktorá sa naň vzťahuje.
  • podporovať prevádzkové podmienky členov a združenia
  • poskytovať finančnú podporu v súlade so zmluvou.

Čestné členstvo v združení sa udeľuje každej fyzickej osobe, ktorá sa aktívne podieľala na práci združenia, morálne a finančne podporovala jeho ciele a združenie ju uznáva udelením čestného členstva. Čestní členovia nie sú povinní platiť členské príspevky.

 1. Práva čestných členov:
  • majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach združenia
  • má právo predkladať návrhy vo voľbách, ale nemôže byť zvolený.
  • sa môže zúčastňovať na streleckých podujatiach a súťažiach organizovaných pre patrónov a čestných členov asociácie a môže využívať tréningové a športové zariadenia asociácie v súlade s predpismi.
 1. Povinnosti čestných členov:
  • dodržiavať tú časť stanov, ktorá sa naň vzťahuje.

Čestný prezident Asociácie: Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov udeľuje tento titul bývalému prezidentovi, ktorý vykonal vynikajúcu činnosť v práci Asociácie, ako uznanie jeho výnimočnej činnosti pre uznanie a efektívnosť civilnej športovej streľby. Čestný predseda má rovnaké postavenie ako čestný člen združenia.

Čestný predseda združenia: Ottó Kolbenheyer

(an.: Horváth Mária, adresa: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 57/A)

XI.

Orgány združenia

 1. Orgány združenia:

a./ Valné zhromaždenie

b./ predsedníctvo

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je rozhodovacím orgánom združenia.

Zasadnutia valného zhromaždenia sú verejné, pričom ich prístup môže byť obmedzený v prípadoch stanovených zákonom.

 1. Valné zhromaždenie je zodpovedné za:

a ) zmena stanov;

b ) rozhodnutie o zrušení, zlúčení alebo rozpustení združenia;

c ) voľba a odvolanie výkonného riaditeľa;

d ) prijatie ročného rozpočtu a stanovenie členských príspevkov;

e ) prijatie ročnej účtovnej závierky vrátane správy výkonného orgánu o majetku a záväzkoch združenia;

f ) výkon práv zamestnávateľa voči konateľovi, ak je konateľ zamestnancom združenia;

g ) schvaľovanie uzavretia zmluvy, ktorú združenie uzatvára s vlastnými členmi, funkcionármi alebo ich príbuznými;

h ) rozhodovanie o uplatňovaní nárokov na náhradu škody súčasných a bývalých členov a funkcionárov združenia

(i ) rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré jej boli postúpené zákonom alebo štatútom.

 1. Jej valné zhromaždenie sa musí zvolať aspoň raz ročne, na ktorom sa musí prerokovať jej ročný finančný plán a správa o plnení finančného plánu za predchádzajúci rok, vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve. [§ 17 ods. 1 písm. a) a)]
 1. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada písomne prostredníctvom pozvánky zaslanej najmenej 15 dní pred dátumom zasadnutia, v prvom rade do sídla združenia, a to preukázateľným spôsobom. Doručenie doporučenou poštou je definované ako písomné doručenie, napr. doporučenou alebo doporučenou poštou, a doručenie na elektronickú adresu člena s potvrdením o doručení (elektronická návratka).

Ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, môže sa konať, ak sú prítomné aspoň tri štvrtiny oprávnených osôb, ktoré jednomyseľne súhlasia s jeho konaním.

Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje názov združenia, jeho sídlo, miesto a čas konania valného zhromaždenia a navrhované body programu. Body programu sa v pozvánke uvedú aspoň tak podrobne, aby členovia oprávnení hlasovať mohli formulovať svoje stanovisko. V oznámení sa uvedie aj miesto a dátum opätovného zvolania valného zhromaždenia v prípade, že nie je uznášaniaschopné, a uvedie sa, že opätovné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pre pôvodné body programu bez ohľadu na počet prítomných osôb, ak sa zvolá na deň, ktorý je najmenej tri dni a najviac pätnásť dní po pôvodnom dátume.

Pozvánka na valné zhromaždenie sa zverejní v sídle združenia a na jeho webovej stránke.

Do troch dní od doručenia alebo zverejnenia pozvánky na valné zhromaždenie môžu členovia a orgány združenia požiadať správnu radu o doplnenie programu s uvedením dôvodov doplnenia. Predsedníctvo rozhodne o doplnení programu do dvoch dní. Predsedníctvo môže návrh na doplnenie programu zamietnuť alebo mu vyhovieť.
V každom prípade oznámi svoje rozhodnutie, a ak bolo prijaté, aj doplňujúce body programu, členom akýmkoľvek overiteľným spôsobom najneskôr do dvoch dní od jeho prijatia.

Ak predsedníctvo nerozhodne o žiadosti o doplnenie programu alebo žiadosť zamietne, valné zhromaždenie rozhodne o doplnení programu samostatne pred prijatím rozhodnutia o schválení programu, pričom o otázke, ktorá nebola riadne oznámená, sa môže rozhodnúť len vtedy, ak sú prítomné najmenej tri štvrtiny členov oprávnených zúčastniť sa na zasadnutí a jednomyseľne súhlasia s prerokovaním otázky, ktorá nie je na programe.

 1. Predsedníctvo bezodkladne zvolá valné zhromaždenie, aby prijalo potrebné opatrenia, ak

a./ majetok združenia nepokrýva splatné dlhy;

b./ je nepravdepodobné, že združenie bude schopné splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo

c./ je ohrozené dosiahnutie cieľov združenia.

V takýchto prípadoch musia členovia zvolaného valného zhromaždenia prijať opatrenia na nápravu okolností, ktoré viedli k zvolaniu zhromaždenia, alebo rozhodnúť o rozpustení združenia.

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom zastúpená viac ako polovica odovzdaných hlasov osôb oprávnených hlasovať. Kvórum sa musí kontrolovať pri každom rozhodnutí.
 1. Po otvorení valného zhromaždenia je jeho hlavným cieľom zistiť uznášaniaschopnosť, t. j. počet prítomných členov oprávnených hlasovať v pomere k aktuálnemu počtu členov. Valné zhromaždenie volí predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a v prípade potreby dvojčlennú komisiu pre sčítanie hlasov jednoduchou väčšinou a verejným hlasovaním pred prerokovaním bodov programu.
 1. O účasti členov na valnom zhromaždení sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie meno a adresa člena, a ak stanovy umožňujú účasť prostredníctvom splnomocnenca, meno a adresa jeho zástupcu, a ak členovia nemajú právo na rovnaký počet hlasov, počet hlasov, na ktoré má člen právo. Prítomnosť na schôdzi overujú svojimi podpismi predseda schôdze a zapisovateľ.

Z valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorá obsahuje

 1. a ) názov a sídlo združenia;
 2. b ) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
 3. c ) mená predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
 4. d ) hlavné udalosti, ktoré sa odohrali na valnom zhromaždení, a predložené návrhy;
 5. e ) návrhy rozhodnutí, odovzdané hlasy a hlasy proti a počet zdržaní sa hlasovania.

Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zhromaždenia a overovatelia.

 1. Členovia prijímajú rozhodnutia väčšinou hlasov, ktoré sa zohľadňujú pri určovaní kvóra. O rozhodnutí nemôžu hlasovať,
 1. a ) kto je oslobodený od zodpovednosti alebo zodpovednosti alebo má iný prospech z rozhodnutia na úkor právnickej osoby;
 2. (b ) s kým sa má na základe rozhodnutia uzavrieť zmluva;
 3. c ) proti komu sa vedie konanie na základe rozhodnutia;
 4. d ) príbuzný osoby zainteresovanej na rozhodnutí, ktorý nie je členom združenia;
 5. e ) ktorý má väčšinový vplyv s iným subjektom, ktorý má záujem na rozhodnutí, alebo
 6. f ) kto je inak osobne zainteresovaný na rozhodnutí.
 1. Ak stanovy alebo zákon neustanovujú inak, valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov odovzdaných v otvorenom hlasovaní. Zmeny stanov združenia, zlúčenia a rozdelenia združenia si vyžadujú rozhodnutie valného zhromaždenia trojštvrtinovou väčšinou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene účelu združenia a o jeho rozpustení je potrebná trojštvrtinová väčšina členov s hlasovacím právom.
 1. Uznesenia valného zhromaždenia vyhlasuje predsedajúci ústne na valnom zhromaždení a písomne ich oznamuje dotknutému členovi (členom) do 8 dní od prijatia uznesenia, a to súčasne so zverejnením uznesenia na webovej stránke združenia.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonný orgán združenia, ktorý sa skladá z 5 členov predsedníctva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami zverené do výlučnej právomoci valného zhromaždenia.
 1. Členovia predsedníctva sú volení valným zhromaždením na dobu určitú 5 rokov.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je ukončené:

a./ na konci funkčného obdobia;

b./ odvolanie;

c./ odstúpenie;

d./ po smrti alebo zániku bez právneho nástupníctva konateľa;

e./ obmedzením spôsobilosti konateľa konať v rozsahu potrebnom na výkon jeho povinností;

f./ pri vzniku diskvalifikácie alebo konfliktu záujmov voči výkonnému pracovníkovi.

Riaditeľ sa môže kedykoľvek vzdať funkcie vyhlásením adresovaným združeniu a adresovaným inému riaditeľovi združenia. Ak si to vyžaduje schopnosť právnickej osoby vykonávať svoju funkciu, odstúpenie nadobúda účinnosť po vymenovaní alebo zvolení nového výkonného riaditeľa, v opačnom prípade najneskôr do šesťdesiatich dní odo dňa oznámenia.

 1. Výkonným riaditeľom môže byť plnoletá osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu potrebnom na výkon jej povinností. Ak je vedúcim zamestnancom právnická osoba, musí určiť fyzickú osobu, ktorá bude konať v jej mene.

Pravidlá platné pre vyšších úradníkov sa vzťahujú aj na vymenovanú osobu. Výkonný riaditeľ vykonáva svoje riadiace povinnosti osobne. Osoba, ktorá bola právoplatným rozsudkom odsúdená na trest odňatia slobody za trestný čin, nemôže byť vyšším úradníkom, kým nebude zbavená nepriaznivých následkov trestného činu. Vyšším úradníkom nemôže byť osoba, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony (trestný zákonník. § 61 ods. 2 ods. písm. i). Riaditeľom nemôže byť osoba, ktorá bola pozbavená spôsobilosti vykonávať takúto funkciu. Osoba, ktorá bola právoplatným rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, nesmie byť počas doby pozbavenia spôsobilosti na právne úkony konateľom právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť uvedenú v rozhodnutí. Osoba, ktorá bola pozbavená spôsobilosti vykonávať funkciu výkonného riaditeľa, nesmie byť výkonným riaditeľom počas obdobia uvedeného v rozhodnutí o pozbavení spôsobilosti.

 1. Výkonnými pracovníkmi združenia sú:

Predseda združenia: István Mátyás Németh

(an.: Anna Németh, adresa: 9700 Szombathely, Badacsony u. 4.)

Členovia predsedníctva:

János Barbarics (9823 Pácsony, Kossuth Lajos u. 46.)

Balázs Fábián (9700 Szombathely, Országh László u. 5.)

Gábor Gombás (9700 Szombathely, Erdei Iskola u. 8.)

Balázs Puha (9700 Szombathely, Batsányi János u. 36/A.)

Predseda je zákonným zástupcom združenia.

Rozsah výkonu práva na zastupovanie: všeobecný.

Spôsob zastupovania: nezávislý.

 1. Úrad je zodpovedný za:

a./ každodenné riadenie záležitostí združenia, rozhodovanie o veciach, ktoré patria do jeho kompetencie;

b./ príprava správ a ich predkladanie Valnému zhromaždeniu;

c./ príprava ročného rozpočtu a jeho predloženie valnému zhromaždeniu;

d./ spravuje majetok združenia, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa využívania a investovania majetku, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia;

e./ zvolať valné zhromaždenie, informovať členov a orgány združenia;

f./ určovať program valného zhromaždenia, ktoré zvoláva predsedníctvo;

g./ zúčastniť sa valného zhromaždenia a odpovedať na otázky týkajúce sa združenia;

h./ registrácia členstva;

i./ vedenie uznesení združenia, organizačných dokumentov a iných kníh;

j./ uchovávanie dokumentov súvisiacich s činnosťou združenia;

k./ preskúmať existenciu dôvodov na rozpustenie združenia a v prípade existencie takýchto dôvodov prijať opatrenia ustanovené v tomto zákone a

l./ rozhodnutie o prijatí člena.

m/rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré jej boli postúpené zákonom alebo stanovami

 1. Zasadnutia predsedníctva sú prístupné verejnosti, ktorá môže byť obmedzená v prípadoch stanovených zákonom.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda písomne a preukázateľným spôsobom najmenej 15 dní pred dátumom zasadnutia, najlepšie v sídle združenia. Doručenie doporučenou poštou je definované ako písomné doručenie, napr. doporučenou alebo doporučenou poštou, a doručenie na elektronickú adresu člena s potvrdením o doručení (elektronická návratka).

Pozvánka na zasadnutie správnej rady obsahuje názov združenia, jeho sídlo, miesto a čas zasadnutia správnej rady a navrhované body programu. Body programu sa v pozvánke uvedú aspoň tak podrobne, aby členovia predsedníctva mohli formulovať svoje stanovisko.

 1. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov odovzdaných v otvorenom hlasovaní. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako polovica členov predsedníctva, ktorí nemajú obmedzené hlasovacie právo. Ak sú prítomní dvaja členovia predsedníctva, rozhodnutia sa môžu prijímať len jednomyseľne.

O rozhodnutí nemôžu hlasovať,

 1. a ) kto je oslobodený od zodpovednosti alebo zodpovednosti alebo má iný prospech z rozhodnutia na úkor právnickej osoby;
 2. (b ) s kým sa má na základe rozhodnutia uzavrieť zmluva;
 3. c ) proti komu sa vedie konanie na základe rozhodnutia;
 4. d ) príbuzný osoby zainteresovanej na rozhodnutí, ktorý nie je členom združenia;
 5. e ) ktorý má väčšinový vplyv s iným subjektom, ktorý má záujem na rozhodnutí, alebo
 6. f ) kto je inak osobne zainteresovaný na rozhodnutí.

 1. Správna rada oznámi svoje rozhodnutia ústne na zasadnutí správnej rady a do ôsmich dní od prijatia rozhodnutia o nich písomne informuje dotknutého člena (členov) akýmkoľvek overiteľným spôsobom spolu so zverejnením rozhodnutí na webovej stránke združenia.

XII.

Ukončenie, vyradenie z registra

 1. V prípade súdneho rozpustenia športového zväzu sa majetok, ktorý zostane po vyplatení veriteľov, stane majetkom štátu a použije sa na podporu vzdelávania po ukončení školskej dochádzky v rozpočte ministerstva pre športovú politiku. [Stv. § 17.§ (6) bek.]
 1. Športový zväz možno vymazať zo súdneho registra, ak minister zodpovedný za športovú politiku potvrdí, že športový zväz vyúčtoval použitie štátnych dotácií na šport v súlade s týmto zákonom a právnymi predpismi o rozpočtových pravidlách verejnej správy alebo že športový zväz neprijal štátne dotácie na šport. [Stv. § 17.§ (7) bek.]

XIII.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, ktoré nie sú upravené v stanovách, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka z roku 2013. V z roku 2004 (Občiansky zákonník), zákon o športe z roku 2004. I. z roku 2011 a zákona o práve združovať sa, o štatúte verejnoprospešnej organizácie a o fungovaní a podpore mimovládnych organizácií z roku 2011. CLXXV. Zákon (Ectv.) sa uplatňuje.

Tieto stanovy boli prijaté valným zhromaždením združenia v roku 2018. 07 február. jednomyseľne prijala na svojom zasadnutí dňa.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU