PRÁVNE INFORMÁCIE

Všeobecné informácie

Webovú stránku undergroundclub.hu (ďalej len “webová stránka”) prevádzkuje spoločnosť MADENTKO UNDERGROUND LŐTÉTÉR UNDERGROUND LŐTÉR UND FEGYVERSZAKÜZLET KFT. a ZDRUŽENIE UNDERGROUND POLGARI SPORTLÖVÉSZ (ďalej len “poskytovatelia služieb”).

Prístupom na túto webovú lokalitu všetci používatelia súhlasia s nižšie uvedenými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov.

  1. Autorské práva

Webové stránky a technické, grafické, softvérové a iné riešenia, texty, obrázky, údaje, informácie a iné materiály, ktoré sa na nich nachádzajú, ako aj ich usporiadanie, sú chránené autorským právom a právo na ich používanie a povolenie na každé použitie je vyhradené výlučne poskytovateľom služieb.

Je zakázané používať, reprodukovať, prenášať, distribuovať, prispôsobovať alebo ukladať celý obsah webových stránok alebo jeho časť v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľov služieb. Poskytovatelia služieb však súhlasia s týmito podmienkami používania:

obsah alebo výňatky zo stránok undergroundclub.hu je možné uložiť do počítača alebo vytlačiť pre vlastnú potrebu v rámci bezplatného používania za predpokladu, že je uvedený presný zdroj stránok undergroundclub.hu a odkaz.

  1. Ochranné známky

Všetky ochranné známky (názvy značiek, logá atď.) použité na webovej stránke undergroundclub.hu sú majetkom poskytovateľov služieb. Ochranné známky partnerov poskytovateľov služieb, ktoré sa objavujú na webovej stránke, sa na nej zobrazujú so súhlasom príslušného partnera.

Ochranné známky je oprávnený používať len vlastník práv na ochrannú známku.

  1. Obsah webovej stránky

Informácie, údaje, články, materiály atď., ktoré sa objavujú na webovej stránke, sa zobrazujú v hornej časti príspevku. Pred čítaním si vždy skontrolujte dátum, pretože článok môže byť neaktuálny v dôsledku zmien v právnom kontexte alebo situácii na trhu. Poskytovatelia vynaložia všetko úsilie na to, aby obsah článkov bol podľa ich najlepšieho vedomia presný a užitočný vo vzťahu k predmetu webovej stránky. Poskytovatelia služieb však nenesú zodpovednosť za obsah poskytnutých údajov, ich súlad a dôsledky, ani za ich včasnosť. Informácie, analýzy a závery uverejnené na stránke a v príspevkoch majú len informatívny charakter.

Uverejnené informácie nepredstavujú daňové, právne ani iné poradenstvo. Poskytovatelia služieb nenesú zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z obchodných rozhodnutí prijatých na základe informácií uvedených na tejto webovej stránke alebo na základe týchto informácií.

  1. Prístup na webovú lokalitu

Poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť alebo revidovať svoje webové stránky alebo obmedziť či ukončiť ich dostupnosť. Poskytovatelia nezaručujú, že prístup k webovým stránkam bude nepretržitý alebo bezchybný. Poskytovatelia služieb výslovne vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za škody a/alebo straty vyplývajúce z prístupu k webovej lokalite alebo z jej priameho alebo nepriameho používania, z informácií, dokumentácie alebo iných písomných materiálov dostupných na webovej lokalite, z nemožnosti používať webovú lokalitu alebo z nesprávneho fungovania, neúplnosti, nesprávneho fungovania alebo nejednoznačnosti webovej lokality.

  1. Súvisiace webové stránky

Webové stránky poskytovateľov služieb môžu obsahovať odkazy (tzv. hypertextové odkazy alebo hyperlinky), ktoré umožňujú automatické prepojenie na iné webové stránky na internete. Tieto prepojené webové stránky niekedy vlastnia a spravujú tretie strany.

Webová stránka poskytovateľov služieb iba poskytuje prístup k prepojeným webovým stránkam, ale nepreberá žiadne záväzky ani zodpovednosť za webové stránky alebo informácie na nich obsiahnuté, a to ani v prípade, že ich skontroloval alebo schválil zamestnanec alebo zástupca poskytovateľov služieb.

Poskytovatelia služieb nenesú zodpovednosť za obsah vytvorený, prenášaný, uchovávaný, sprístupňovaný alebo zverejňovaný tretími stranami, na ktoré odkazujú webové stránky poskytovateľov služieb.

  1. Právne dôsledky:

V prípade porušenia tohto právneho upozornenia poskytovatelia služieb okamžite podniknú potrebné právne kroky, či už občianskoprávne, trestnoprávne alebo iné.

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje toto vyhlásenie, sa uplatňujú ustanovenia zákona o službách elektronického obchodu a niektorých aspektoch služieb informačnej spoločnosti z roku 2001. CVIII. sa uplatňujú ustanovenia tohto zákona.

  1. Zmena vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti

Poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo zmeniť toto právne upozornenie podľa vlastného uváženia, ale v každom prípade budú používateľov o takýchto zmenách informovať v tejto časti webovej stránky.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU